Riječi i stvari - Arheologija humanističkih znanosti

  • 31,00€ 233,57kn

Stanje: RabljenoRiječi i stvari - Arheologija humanističkih znanosti - Ri­je­či i stva­ri u široj su per­spek­ti­vi na­ju­tje­caj­ni­je Fou­caul­to­vo djelo.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 31,00€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Michel Foucault

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Ri­je­či i stva­ri u široj su per­spek­ti­vi na­ju­tje­caj­ni­je Fou­caul­to­vo djelo. U njemu iz­ve­de­na za­mi­sao o te­melj­nim na­če­li­ma koja od­re­đu­ju “ono što će biti vi­đe­no i raz­mo­tre­no” u po­je­di­nim kul­tur­nim epo­ha­ma uve­li­ke je po­tak­nu­la ra­s­pra­ve kako u su­vre­me­noj epi­ste­mo­lo­gi­ji, tako i u nekim hu­ma­ni­stič­kim zna­no­sti­ma, pa i u knji­žev­noj kri­ti­ci.
Godina izdanja 2002