Ideja i priča

  • 34,84€ 262,50kn

Ideja i priča - Ovo je na­ju­tje­caj­ni­ja i prema nekim kri­ti­ča­ri­ma i naj­bo­lja So­la­ro­va knji­ga.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,84€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Milivoj Solar

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Ovo je na­ju­tje­caj­ni­ja i prema nekim kri­ti­ča­ri­ma i naj­bo­lja So­la­ro­va knji­ga. Pod­na­slov As­pek­ti teo­ri­je proze upu­ću­je samo na sre­di­šnju pro­ble­ma­ti­ku, jer je obzor u kojem se iz­gra­đu­je sa­mo­stal­na kon­cep­ci­ja teo­ri­je proze tako širok da obuh­va­ća te­melj­na pi­ta­nja shva­ća­nja i prou­ča­va­nja knji­žev­no­sti. Pi­sa­na na is­ku­st­vi­ma fe­no­me­no­lo­gi­je i struk­tu­ra­li­zma, knji­ga an­ti­ci­pi­ra ka­sni­je ra­s­pra­ve o krizi in­ter­pre­ta­ci­je, sta­tu­su ro­ma­na, pro­ble­mi­ma kla­si­fi­ka­ci­je knji­žev­no­sti te o mo­guć­no­sti­ma spo­zna­je knji­žev­no­sti.

Kri­ti­ka je hva­li­la cje­lo­vi­tost kon­cep­ci­je, ja­sno­ću iz­la­ga­nja i pri­stu­pač­nost stila zbog koje je knji­gu pri­hva­ti­la i šira pu­bli­ka. Ovom iz­da­nju do­da­na je stu­di­ja Teo­ri­ja no­ve­le, jer ona u ve­li­koj mjeri upot­pu­nju­je So­la­ro­vu kon­cep­ci­ju prou­ča­va­nja proze, ute­me­lje­nu pre­te­žno na ro­ma­nu, i raz­ra­đu­je neka pi­ta­nja koja su u Ideji i priči tek na­zna­če­na.

Godina izdanja 2004
Broj stranica 408
Format 23
Uvez Tvrdi