Kultura - Znanost reformatora

  • 30,66€ 231,00kn

Kultura - Znanost reformatora - Ova se knji­ga bavi fe­no­me­nom i pro­ble­mi­ma kul­tu­ral­nih stu­di­ja, jed­nom od naj­va­žni­jih tema su­vre­me­nih dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti, koji pri­hva­ća­ju razne teo­rij­ske ori­jen­ta­ci­je, od

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 30,66€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Tony Bennet

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Ova se knji­ga bavi fe­no­me­nom i pro­ble­mi­ma kul­tu­ral­nih stu­di­ja, jed­nom od naj­va­žni­jih tema su­vre­me­nih dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti, koji pri­hva­ća­ju razne teo­rij­ske ori­jen­ta­ci­je, od Gram­sci­ja preko so­ci­jal­ne po­vi­je­sti i kri­ti­čke teo­ri­je dru­št­va do po­st­s­truk­tu­ra­li­stič­kih i po­st­mo­der­ni­stič­kih teo­ri­ja. U tri di­je­la knji­ge (Teo­ri­ja, Po­vi­jest, Prak­sa) iz­lo­že­no je sve što treba znati o teo­rij­skoj kon­s­truk­ci­ji, ge­ne­zi, is­tra­ži­vač­koj prak­si i na­la­zi­ma kul­tu­ral­nih stu­di­ja.
Godina izdanja 2005