Smrt Sancha Panze

  • 34,84€ 262,50kn

Smrt Sancha Panze - Knji­ga je izbor iz au­to­ro­vih eseja o sud­bi­ni ro­ma­na i cje­lo­kup­ne knji­žev­no­sti, o ideo­lo­gi­ji, zna­no­sti i knji­žev­no­sti te o zna­če­nju i va­žno­sti po­je­di­nih knji­žev­nih vrsta u po­vi­je­sti knji­žev­no­sti.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,84€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Milivoj Solar

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Knji­ga je izbor iz au­to­ro­vih eseja o sud­bi­ni ro­ma­na i cje­lo­kup­ne knji­žev­no­sti, o ideo­lo­gi­ji, zna­no­sti i knji­žev­no­sti te o zna­če­nju i va­žno­sti po­je­di­nih knji­žev­nih vrsta u po­vi­je­sti knji­žev­no­sti. Na­slov­ni esej kri­ti­ka drži iz­nim­no us­pje­lim po­ve­zi­va­njem po­stu­pa­ka umjet­ni­čke proze i znan­st­ve­ne ana­li­ze, a sam autor sma­tra ga to­li­ko va­žnim u svo­jem opusu da misli kako se velik dio os­ta­lih ra­do­va može shva­ti­ti i kao svo­je­vr­stan ko­men­tar toga tek­sta. Izbor je ug­lav­nom og­ra­ni­čen te­mat­ski i na eseje na­pi­sa­ne do 1980-ih.

Godina izdanja 2006