Svjetonazorski separei - Antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća

  • 20,90€ 157,50kn

Svjetonazorski separei - Antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća - Sv­je­to­na­zor­ski se­pa­rei su zbir­ka sedam te­mat­ski bli­skih čla­na­ka u ko­ji­ma autor ana­li­zi­ra an­ti­mo­der­ni­sti­čke pri­mi­sli A.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 20,90€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Zoran Kravar

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Sv­je­to­na­zor­ski se­pa­rei su zbir­ka sedam te­mat­ski bli­skih čla­na­ka u ko­ji­ma autor ana­li­zi­ra an­ti­mo­der­ni­sti­čke pri­mi­sli A. G. Ma­to­ša, Vla­di­mi­ra Na­zo­ra, Mi­ro­sla­va Kr­le­že, Iva Voj­no­vi­ća, Vla­di­mi­ra Vi­dri­ća i dr.
Godina izdanja 2006