Uvod u filozofiju književnosti

  • 34,84€ 262,50kn

Uvod u filozofiju književnosti - Naziv “fi­lo­zo­fi­ja knji­žev­no­sti” Solar je uveo u hr­vat­sku zna­nost o knji­žev­no­sti, za­dr­žav­ši od­re­đe­nu dvo­smi­sle­nost: naziv se od­no­si i na fi­lo­zof­sku re­flek­si­ju o knji­žev­no­sti i na fi­lo­zof­s

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,84€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Milivoj Solar

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Naziv “fi­lo­zo­fi­ja knji­žev­no­sti” Solar je uveo u hr­vat­sku zna­nost o knji­žev­no­sti, za­dr­žav­ši od­re­đe­nu dvo­smi­sle­nost: naziv se od­no­si i na fi­lo­zof­sku re­flek­si­ju o knji­žev­no­sti i na fi­lo­zof­sku re­flek­si­ju o prou­ča­va­nju knji­žev­no­sti. Knji­ga kri­ti­čki raz­ma­tra raz­li­či­te “prav­ce” u zna­no­sti o knji­žev­no­sti, us­po­re­đu­je i ut­vr­đu­je gdje se oni u kon­zek­ven­ci­ja­ma sa­sta­ju, a gdje ne­po­vrat­no ra­zi­la­ze. Na od­re­đe­ni način tako se na­stav­lja raz­ra­da pro­ble­ma­ti­ke ot­vo­re­ne Ide­jom i pri­čom.

Godina izdanja 2004