Vještina - šah

  • 20,90€ 157,50kn

Vještina - šah - ŠAH je igra koja u zad­nje vri­je­me po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 20,90€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Krešimir Malarić

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


ŠAH je igra koja u zad­nje vri­je­me po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja. Iako se igra od dav­ni­na, još uvi­jek nisu ot­kri­ve­ne sve tajne šaha, čak niti uz pomoć ra­ču­na­la. Bez ob­zi­ra na to radi li se o po­čet­ni­ku ili is­ku­snu tur­nir­skom ig­ra­ču, u ovoj knji­zi će se moći nau­či­ti nešto o: po­vi­je­snom pre­gle­du šaha; pra­vi­li­ma igre i kre­ta­nju fi­gu­ra; bi­lje­že­nju par­ti­ja i os­nov­nim na­če­li­ma; ot­va­ra­nju, sre­di­šnji­ci i za­vr­šni­ci; tur­nir­skom šahu; svjet­skim pr­va­ci­ma i hr­vat­skim ša­hi­sti­ma; šahu na ra­ču­na­lu i pro­blem­skom šahu.
Godina izdanja 2022
Broj stranica 102
Uvez Meki