Bračka toponimija

  • 30,66€ 231,00kn

Bračka toponimija - Autor je u zat­vo­re­noj in­su­lar­noj re­gi­ji ob­ra­dio na­rod­no­sne i je­zič­ne spo­me­ni­ke od prvih imen­skih za­pi­sa u Po­valj­skoj li­sti­ni, to­po­ni­me u prvim ka­ta­star­skim ma­pa­ma 19.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 30,66€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Petar Šimunović

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Autor je u zat­vo­re­noj in­su­lar­noj re­gi­ji ob­ra­dio na­rod­no­sne i je­zič­ne spo­me­ni­ke od prvih imen­skih za­pi­sa u Po­valj­skoj li­sti­ni, to­po­ni­me u prvim ka­ta­star­skim ma­pa­ma 19. st. do da­na­šnjih dana. Knji­ga sa­dr­ži broj­ne ka­ta­star­ske mape i ilu­s­tra­ci­je.

Godina izdanja 2004