Uvod u komparativnu historiju

  • 30,66€ 231,00kn

Drago Roksandić (ur.)Uvod u komparativnu historiju - Prof.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 30,66€

Dostupnost: Dostupno

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Prof. dr. sc. Rok­san­dić pri­pre­mio je izbor tek­sto­va s po­dru­čja kom­pa­ra­tiv­ne hi­sto­ri­je na­je­mi­nen­t­n­ti­jih svjet­skih po­vje­sni­ča­ra kao što su M. Bloch, A. Pr­ze­wor­ski, H. Teune, Ch. Ragin, T. Skoc­pol, M. So­mers, S. N. Ei­sen­stadt, Heinz-Ger­hard Haupt i dr. U uvod­noj stu­di­ji upu­tio je na os­nov­ne ka­te­go­ri­je, tren­do­ve i pro­ble­me u kom­pa­ra­tiv­noj hi­sto­ri­ji. U hr­vat­skoj hi­sto­rio­gra­fi­ji, ali i u dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim zna­no­sti­ma, vrlo je malo is­tra­ži­va­ča koji na bilo koji način prak­ti­ci­ra­ju kom­pa­ra­tiv­ne ana­li­ze i kom­pa­ra­tiv­ne me­to­de.

Godina izdanja 2004