Vladko Maček - Politički portret

  • 34,84€ 262,50kn

Vladko Maček - Politički portret - Djelo dr.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,84€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Ivo Perić

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Djelo dr. Pe­ri­ća prva je po­vi­je­sna stu­di­ja o lič­no­sti i djelu jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra 20. sto­lje­ća. Su­rad­nik i na­sljed­nik St­je­pa­na Ra­di­ća, nakon nje­go­ve tra­gič­ne smrti, na fun­k­ci­ji pre­ds­jed­ni­ka HSS-a i u ulozi “vođe hr­vat­skog na­ro­da” Maček je pri­ka­zan u bit­nim di­men­zi­ja­ma svoga po­li­tič­kog dje­lo­va­nja, ali i kao čo­vjek vi­so­kih ljud­skih i mo­ral­nih svoj­sta­va.

Godina izdanja 2003