Dijete u svijetu igre

  • 25,08€ 189,00kn

Teorijska polazišta i odgojno-obrazovna praksaDijete u svijetu igre - Branimir Mendeš – Ljerka Marić – Ljiljana GoranSAD­R­ŽI: bro­ja­li­ce, po­kret­ne igre, igre s pje­va­njem, notne za­pi­se, teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­njaIZ REC­E­N­Z­I­JA:Po­seb­na vri­j

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 25,08€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Branimir Mendeš

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Branimir Mendeš – Ljerka Marić – Ljiljana Goran

SAD­R­ŽI: bro­ja­li­ce, po­kret­ne igre, igre s pje­va­njem, notne za­pi­se, teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­nja

IZ REC­E­N­Z­I­JA:

Po­seb­na vri­jed­nost djela s gla­zbe­no-pe­da­go­škog as­pek­ta jesu teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­nja igara uz bro­ja­li­ce i pje­sme te mo­guć­nost nji­ho­ve prak­tič­ne pri­mje­ne u prak­si ranog i pre­dš­kol­skog od­go­ja. Ta­ko­đer su po­nu­đe­ne i ob­ja­šnje­ne po­kret­ne igre te male gla­zbe­ne dra­ma­ti­za­ci­je. (prof. dr. sc. Snje­ža­na Do­bro­ta)

Djelo bi tre­ba­lo biti ne­zao­bi­la­zan pri­ruč­nik za usa­vr­ša­va­nje prak­ti­ča­ra raz­li­či­tih pro­fi­la koji dje­lu­ju ne samo u pre­dš­kol­skim us­ta­no­va­ma već i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma koje iz­vo­de pro­gra­me od­go­ja i ob­ra­zo­va­nja (os­nov­nim ško­la­ma, knji­žni­ca­ma, so­ci­jal­nim, kul­tur­nim us­ta­no­va­ma i ud­ru­ga­ma gra­đa­na). (prof. dr. sc. Anka Jur­če­vić Lo­zan­čić)

Godina izdanja 2021