Prolaz u zamišljeni svijet - Procesna drama ili drama u nastajanju

  • 16,72€ 126,00kn

Prolaz u zamišljeni svijet - Procesna drama ili drama u nastajanju - Riječ je o pri­ruč­ni­ku za od­go­ji­te­lje, uči­te­lje, na­stav­ni­ke i sve one koji se bave dram­skim radom s dje­com i mla­di­ma.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 16,72€

Dostupnost: Rasprodano

Autor: Iva Gruić

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Riječ je o pri­ruč­ni­ku za od­go­ji­te­lje, uči­te­lje, na­stav­ni­ke i sve one koji se bave dram­skim radom s dje­com i mla­di­ma.

“Knji­ga je zao­kru­že­na cje­li­na u kojoj se prak­tič­ni pri­mje­ri is­pre­ple­ću s de­talj­nom teo­rij­skom os­no­vom i na taj način ona či­ta­te­lja in­for­mi­ra, pou­ča­va i os­po­sob­lja­va za pro­vo­đe­nje pro­ce­sne drame. To je de­talj­no raz­ra­đen pri­stup dram­skom radu koji može os­ta­ti zat­vo­ren unu­tar grupe, koji je za­nim­ljiv i kao neuo­bi­ča­je­ni pri­stup raz­no­li­kim sa­dr­ža­ji­ma, ali je i in­spi­ra­ti­van u, kao što sama au­to­ri­ca kaže, tra­ga­nju za do­živ­lja­jem i iz­ri­ča­jem putem dram­ske forme.” (iz re­cen­zi­je mr. sc. V. Ve­li­čki)

Godina izdanja 2002