Psihologija braka i obitelji

  • 52,96€ 399,00kn

Psihologija braka i obitelji - Prva knji­ga do­ma­ćih au­to­ra koja ob­ra­đu­je cje­lo­vi­tu pro­ble­ma­ti­ku obi­te­lji – od nje­zi­na na­stan­ka do slo­že­nih od­no­sa ro­di­te­lja s dje­com koja od­ra­sta­ju, od­la­ze i brinu se za njih u sta­ro­sti.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 52,96€

Dostupnost: Rasprodano

Autor: Mira Čudina-Obradović

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Prva knji­ga do­ma­ćih au­to­ra koja ob­ra­đu­je cje­lo­vi­tu pro­ble­ma­ti­ku obi­te­lji – od nje­zi­na na­stan­ka do slo­že­nih od­no­sa ro­di­te­lja s dje­com koja od­ra­sta­ju, od­la­ze i brinu se za njih u sta­ro­sti. Na­pi­sa­na je sa sta­ja­li­šta znan­st­ve­ne psi­ho­lo­gi­je i ute­me­lje­na u re­zul­ta­ti­ma naj­no­vi­jih is­tra­ži­va­nja, ali nudi i so­cio­lo­ška, de­mo­graf­ska i an­tro­po­lo­ška ob­ja­šnje­nja. Uvr­šte­ni su na­la­zi re­le­van­t­nih do­ma­ćih is­tra­ži­va­nja, kao i me­đu­kul­tu­ral­ne us­po­red­be.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na ne samo stu­den­ti­ma i znan­st­ve­ni­ci­ma nego i prak­ti­ča­ri­ma iz po­dru­čja obi­telj­skih od­no­sa. Jezik i stil pri­stu­pa­čan je svima koje za­ni­ma obi­telj.

Godina izdanja 2006