Zašto religije ulaze u rat?

  • 30,66€ 231,00kn

Zašto religije ulaze u rat? - Novi na­slov iz bi­blio­te­ke Pu­to­ka­zi djelo je svjet­ski po­zna­tog ta­li­jan­skog so­cio­lo­ga re­li­gi­je Enza Pacea, kojeg naša jav­nost po­zna­je po knji­zi So­cio­lo­gi­ja-re­li­gi­ja: pro­ble­mi i per­spek­ti­ve.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 30,66€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Enzo Pace

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Novi na­slov iz bi­blio­te­ke Pu­to­ka­zi djelo je svjet­ski po­zna­tog ta­li­jan­skog so­cio­lo­ga re­li­gi­je Enza Pacea, kojeg naša jav­nost po­zna­je po knji­zi So­cio­lo­gi­ja-re­li­gi­ja: pro­ble­mi i per­spek­ti­ve. U is­tan­ča­noj po­vi­je­snoj i so­cio­lo­škoj ana­li­zi mje­sta re­li­gi­je u rat­nim su­ko­bi­ma, Pace raz­ma­tra go­ru­ća pi­ta­nja uloge re­li­gi­ja u su­vre­me­nom svi­je­tu. Doi­sta, nakon 11. rujna ništa nije kao prije – a za od­go­vo­re na pi­ta­nje što nas oče­ku­je i što mo­že­mo oče­ki­va­ti od re­li­gi­ja, u ovoj knji­zi na­la­zi­mo pro­mi­šlje­ne i pot­kri­jep­lje­ne pu­to­ka­ze.

Godina izdanja 2009