Društvo i odnos prema drogama

  • 19,91€ 150,00kn

Društvo i odnos prema drogama - Upotreba marihuane i hašiša u radu se promatra kao glavni element analize odnosa društva prema drogama.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 19,91€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Nikša Dubreta

Nakladnik:  HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA


Upotreba marihuane i hašiša u radu se promatra kao glavni element analize odnosa društva prema drogama. Pri tome se upozorava da je taj odnos moguće izraziti u terminima sociokulturnog konteksta upotrebe droga kako na razini makro-sociološke analize (obilježja društva i kulture unutar kojih se upotreba odvija), tako i na razini mikro-sociološke analize (neposredni kontekst upotrebe). Među nekoliko razloga koji upućuju na važnost analize socio-kulturnog konteksta upotrebe droga, osobito se naglašava njegova uloga pri interpretaciji značenja djelovanja samih droga s ukazivanjem na potrebu prevladavanja pristupa koji bi djelovanje droga zasnivali isključivo na njihovim farmakološkim obilježjima. Nakon pregleda glavnih socijalno-teorijskih pristupa problemu prisutnosti droga u društvu, u radu se skicira sociokulturni kontekst upotrebe marihuane i hašiša u Hrvatskoj. On je definiran kao ambivalentan, pri čemu se se - na tragu polarizirajućih i kvaziideal-tipskih pojmovnih parova (retradicionalizacija-modernizacija, segmentarni i fragmentarni tipovi strukturiranja društva) - složenost društvene dinamike i njezinih kulturalnih učinaka, nadograđuje pojmovima normalizacije i na apstinenciju usmjerene societalne reakcije koje su definirane pripadajućim poddimenzijama. S druge strane, subjektivno iskustvo samih korisnika i njihovo djelovanje u svakodnevnom suodnošenju s datim sociokulturnim kontekstom zahvaćeno je kvalitativnim istraživanjem na planu mikro-sociološke analize i u zaključcima upućuje na relativizaciju i dekonstrukciju determinističkih koncepcija na području sociologije devijantnosti i subkultura mladih unutar kojih se upotreba spomenutih droga pretežno istraživala.
Godina izdanja 2005
Broj stranica 323
Uvez Meki