Kraj tisućljeća - Informacijsko doba III.

  • 44,59€ 336,00kn

Kraj tisućljeća - Informacijsko doba III. - Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo ob­jav­lje­no 1996.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 44,59€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Manuel Castells

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo ob­jav­lje­no 1996., na­ju­gled­ni­ji svjet­ski dru­št­ve­ni znan­st­ve­ni­ci pro­gla­si­li su “dje­lom 21. sto­lje­ća”. Te­mat­ski obuh­va­ća po­vi­je­sni, geo­po­li­ti­čki i kul­tur­ni kra­jo­lik svih onih di­je­lo­va svi­je­ta koji su danas obuh­va­će­ni in­for­ma­tič­kom re­vo­lu­ci­jom i “ulaze u novu or­bi­tu”. To je svo­je­vr­sna znan­st­ve­na epo­pe­ja o go­spo­dar­skim, kul­tur­nim i po­li­tič­kim od­red­ni­ca­ma svi­je­ta na pri­je­la­zu ti­suć­lje­ća. Au­to­ro­va je sre­di­šnja teza da glo­ba­li­za­ci­ja i opće um­re­ža­va­nje nije po­slje­di­ca raz­vo­ja i pri­mje­ne teh­no­lo­gi­je već proi­zla­zi iz po­tre­be ljudi, in­sti­tu­ci­ja i či­ta­vih dr­ža­va za ja­ča­njem i ho­ri­zon­tal­ne i ver­ti­kal­ne su­rad­nje.

U tre­ćem sve­sku, ana­li­zi­ra se kriza in­du­s­trij­ske dr­ža­ve i ra­spad SSSR-a. Sli­je­di pri­kaz us­po­na ze­ma­lja “čet­vr­tog svi­je­ta,” in­for­ma­cij­skog ka­pi­ta­li­zma, si­ro­ma­št­va i so­ci­jal­ne izo­la­ci­je, uz po­seb­nu pa­žnju po­sve­će­nu glo­ba­li­za­ci­ji zlo­či­na i ut­je­ca­ju nar­ko­ma­fi­je na go­spo­dar­stvo, po­li­ti­ku i kul­tu­ru. U ana­li­zi us­po­na ze­ma­lja pa­ci­fi­čke re­gi­je autor se bavi uz­ro­ci­ma i po­ka­za­te­lji­ma go­spo­dar­skog čuda ju­goi­stoč­ne Azije. Sli­je­di ra­s­pra­va o uje­di­nje­nju Eu­ro­pe u oz­ra­čju glo­ba­li­za­ci­je i novog iden­ti­te­ta.

Godina izdanja 2003