Ogledi o hrvatskom društvu

  • 27,18€ 204,75kn

Ogledi o hrvatskom društvu - Stu­di­ja Og­le­di o hr­vat­skom dru­št­vu sa­dr­ži pet­nae­stak tek­sto­va koje je autor na­pi­sao u pro­te­klih 15 go­di­na.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 27,18€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Zoran Malenica

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Stu­di­ja Og­le­di o hr­vat­skom dru­št­vu sa­dr­ži pet­nae­stak tek­sto­va koje je autor na­pi­sao u pro­te­klih 15 go­di­na. Naj­ve­ći broj njih po­sve­ćen je ana­li­zi so­ci­jal­nih pro­ble­ma u hr­vat­skom dru­št­vu kao što su: pro­mje­ne u so­ci­jal­noj stra­ti­fi­ka­ci­ji, uz­ro­ci i ra­s­pro­s­tra­nje­nost si­ro­ma­št­va u hr­vat­skom dru­št­vu, pro­ši­re­nost i uz­ro­ci ko­rup­ci­je u raz­li­či­tim sfe­ra­ma dru­št­ve­nog ži­vo­ta, pri­sut­nost et­ni­čke di­stan­ce i me­đu­na­cio­nal­nih ne­sno­šlji­vo­sti... Ne­ko­li­ko eseja pro­pi­tu­je ulogu i po­lo­žaj Ka­to­li­čke crkve u nas nakon po­li­tič­kih pro­mje­na 1990. go­di­ne, dva tek­sta ana­li­zi­ra­ju po­vi­je­snu uv­je­to­va­nost du­bo­kih ideo­lo­ških po­dje­la u Hr­vat­skoj koje imaju ut­je­ca­ja i na da­na­šnja po­li­ti­čka zbi­va­nja te spe­ci­fič­ne okol­no­sti na­stan­ka po­li­tič­kih mi­to­va, dok u dva tek­sta autor ana­li­zi­ra spe­ci­fič­ne okol­no­sti na­stan­ka po­li­tič­kih stra­na­ka u nas kao i me­đu­s­tra­na­čke od­no­se pri kraju pro­šlog sto­lje­ća.

Godina izdanja 2007