Sociološka tradicija

  • 34,84€ 262,50kn

Sociološka tradicija - So­cio­lo­ška tra­di­ci­ja je re­pre­zen­ta­tiv­na kri­ti­čka re­ka­pi­tu­la­ci­ja kla­sič­ne so­cio­lo­ške teo­ri­je.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,84€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Robert A. Nisbet

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


So­cio­lo­ška tra­di­ci­ja je re­pre­zen­ta­tiv­na kri­ti­čka re­ka­pi­tu­la­ci­ja kla­sič­ne so­cio­lo­ške teo­ri­je. Na­sta­nak i raz­voj kla­sič­nih so­cio­lo­ških teo­ri­ja ne iz­vo­di se samo iz pro­gre­si­stič­kih pre­tpo­stav­ki pro­s­vje­ti­telj­stva nego i iz kon­zer­va­tiv­nih iz­vo­ri­šta u ko­ji­ma se za­go­va­ra dru­št­ve­na cje­li­na in­di­vi­dua­li­za­ci­je. R. Ni­sbet ne po­ka­zu­je kla­sič­ne so­cio­lo­ške teo­ri­je kao kro­no­lo­gi­ju ideja i bio­gra­fi­ja ka­non­skih au­to­ra, nego kao in­te­lek­tual­no polje koje tvori ne­ko­li­ko ključ­nih pro­ble­ma oko kojih se ob­li­ku­je so­cio­lo­ška misao (dru­štvo, otu­đe­nje, za­jed­ni­ca itd.)
Godina izdanja 2007