Uspon umreženog društva - Informacijsko doba I.

  • 39,82€ 300,00kn

Stanje: RabljenoUspon umreženog društva - Informacijsko doba I. - Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo ob­jav­lje­no 1996.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 39,82€

Dostupnost: Rasprodano

Autor: Manuel Castells

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo ob­jav­lje­no 1996., na­ju­gled­ni­ji svjet­ski dru­št­ve­ni znan­st­ve­ni­ci pro­gla­si­li su “dje­lom 21. sto­lje­ća”. Te­mat­ski obuh­va­ća po­vi­je­sni, geo­po­li­ti­čki i kul­tur­ni kra­jo­lik svih onih di­je­lo­va svi­je­ta koji su danas obuh­va­će­ni in­for­ma­tič­kom re­vo­lu­ci­jom i “ulaze u novu or­bi­tu”. To je svo­je­vr­sna znan­st­ve­na epo­pe­ja o go­spo­dar­skim, kul­tur­nim i po­li­tič­kim od­red­ni­ca­ma svi­je­ta na pri­je­la­zu ti­suć­lje­ća. Au­to­ro­va je sre­di­šnja teza da glo­ba­li­za­ci­ja i opće um­re­ža­va­nje nije po­slje­di­ca raz­vo­ja i pri­mje­ne teh­no­lo­gi­je već proi­zla­zi iz po­tre­be ljudi, in­sti­tu­ci­ja i či­ta­vih dr­ža­va za ja­ča­njem i ho­ri­zon­tal­ne i ver­ti­kal­ne su­rad­nje.

Vodeći sociolozi su ovu knjigu španjolskog profesora urbane sociologije ocijenili klasičnim, epohalnim djelom o društvu za društvenu znanost. Autor objašnjava uspon novog tipa društva, informatiziranog kapitalizma, a u "informacionalizmu" vidi pokretački duh današnjega kapitalističkog "umreženoga poduzeća". Kapitalizam sada svuda prodire putem nove, informatičke tehnologije i tako nanovo određuje strukturu i razvojni smjer društva, a time i životne šanse gotovo svih ljudi

Godina izdanja 583
Broj stranica Tvrdi