Tri reda ili imaginarij feudalizma

  • 34,77€ 262,00kn

Tri reda ili imaginarij feudalizma - Autor je mi­nu­cio­zno is­tra­žio sred­njo­vje­kov­ne men­ta­li­te­te na os­no­vi dvaju krat­kih tek­sto­va na la­tin­skom koji po­ka­zu­ju da je kr­šćan­sko dru­štvo toga vre­me­na bilo po­di­je­lje­no na tri hi­je­ra

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 34,77€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Georges Duby

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Autor je mi­nu­cio­zno is­tra­žio sred­njo­vje­kov­ne men­ta­li­te­te na os­no­vi dvaju krat­kih tek­sto­va na la­tin­skom koji po­ka­zu­ju da je kr­šćan­sko dru­štvo toga vre­me­na bilo po­di­je­lje­no na tri hi­je­rar­hi­zi­ra­na reda: one koji se mole, koji se bore i koji ob­ra­đu­ju zem­lju. Duby je po­ku­šao od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje zašto se ta tro­fun­k­cij­ska po­dje­la dru­št­va ukor­je­ni­la u feu­da­li­zmu.
Godina izdanja 2007