Turoperatori i svjetski turizam

  • 27,18€ 204,75kn

Turoperatori i svjetski turizam - Riječ je o prvom cje­lo­vi­tom znan­st­ve­noi­s­tra­ži­vač­kom radu o mje­stu i ulozi tu­ro­pe­ra­to­ra u tu­ri­stič­kom po­sre­do­va­nju u svi­je­tu i kod nas.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 27,18€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Nevenka Čavlek

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Riječ je o prvom cje­lo­vi­tom znan­st­ve­noi­s­tra­ži­vač­kom radu o mje­stu i ulozi tu­ro­pe­ra­to­ra u tu­ri­stič­kom po­sre­do­va­nju u svi­je­tu i kod nas. Nakon os­vr­ta na raz­voj or­ga­ni­zi­ra­nih pu­to­va­nja u po­vi­je­sti, au­to­ri­ca ana­li­zi­ra ulogu i fun­k­ci­ju tu­ro­pe­ra­to­ra na tu­ri­stič­kom tr­ži­štu. Po­seb­no is­ti­če ulogu tu­ro­pe­ra­to­ra kao in­duk­to­ra tu­ri­stič­kog raz­vo­ja. U di­je­lu po­sve­će­nom ten­den­ci­ja­ma u raz­vo­ju tu­ro­pe­ra­to­ra na svjet­skom tu­ri­stič­kom tr­ži­štu, sa­ži­ma su­vre­me­na is­ku­stva i pre­gled­no iz­la­že naj­po­zna­ti­je ino­zem­ne prog­no­ze o raz­vit­ku tu­ri­zma. Os­vr­će se i na va­žnost tu­ro­pe­ra­to­ra za raz­vi­tak hr­vat­skog tu­ri­zma.
Godina izdanja 1998